Opłaty za wszystkie szkolenia można realizować 
w ratach.

                            

Ostateczna kalkulacja ceny zależy od ilości uczestników szkolenia.

O wysokości i terminie płatności pierwszej i kolejnych rat informujemy w piśmie o kwalifikacji na szkolenie.  Do kwalifikacji załączamy formularz umowy, który należy wypełnić i jeden egzemplarz dostarczyć w pierwszym dniu szkolenia.

 

Nr rachunku bankowego do wpłat: 

Ośrodek Kształcenia EzA, ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin

21 1240 3826 1111 0000 4410 7596

 

Orientacyjny rozkład rat stanowiących opłatę za szkolenie:

specjalizacja: 15 rat w okresie trwania szkolenia (warunki w zawieranej umowie)

kurs kwalifikacyjny: 4- 5 rat w rozliczeniu miesięcznym przez okres trwania szkolenia (warunki w zawieranej umowie)

kurs specjalistyczny: maksymalnie 2 raty w czasie trwania szkolenia

Wzory umów z uczestnikami:

SPECJALIZACJA - wzór umowy
KURS KWALIFIKACYJNY - wzór umowy

Uwagi:

CENY SZKOLEŃ zależą od ilości uczestników i są kalkulowane dla każdej edycji szkolenia oddzielnie (podane ceny mają charakter orientacyjny)

TERMINY OTWARCIA szkoleń są uzależnione od napływania zgłoszeń i ogłaszane na bieżąco na stronie głównej

REZYGNACJA (wycofanie zgłoszenia) - Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu w terminie do 3 dni roboczych przed jego rozpoczęciem. Informację o rezygnacji należy przesłać jako wiadomość e-mail lub SMS.  Po wymienionym terminie zgłaszający poniesie 100 % kosztów szkolenia.Orientacyjny informator refundacyjny SIPiP


SPECJALIZACJE

od 01.08.2018r. Zmiana zasad dofinansowania specjalizacji przez SIPiP: "Członkowie SIPiP, którzy ponieśli osobiście koszty z tytułu opłat za kształcenie na specjalizacji, pod warunkiem braku dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia lub innych źródeł, mogą ubiegać się o przyznanie refundacji jeden raz na 5 lat w  wysokości do kwoty  1600,00 zł po uzyskaniu dyplomu specjalisty, jednak nie więcej niż 50% osobiście poniesionych kosztów kształcenia."


KURSY KWALIFIKACYJNE

ZWROT 600,- zł  po zakończeniu szkolenia


KURSY SPECJALISTYCZNE

ZWROT 50 % osobiście poniesionych środków, nie więcej niż 350,00 zł po zakończeniu szkolenia


Refundacja kosztów - Regulamin SIPiP