Szkolenie specjalizacyjne jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 2702 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

CZAS TRWANIA szkolenia wynosi ok. 18-20 miesięcy.

Przy posiadaniu uprawnień zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2022 poz. 648) można ubiegać się o zaliczenie fragmentów szkolenia specjalizacyjnego oraz skrócenie czasu trwania specjalizacji. Wniosek w tej sprawie składa się jako załącznik do zgłoszenia. Wniosek rozpatruje komisja kwalifikacyjna i organizator kształcenia.

Po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarka/położna przystępuje do  EGZAMINU PAŃSTWOWEGO, którego organizatorem jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. 

Do  SPECJALIZACJI może przystąpić pielęgniarka/położna, która zgodnie z wymogami zawartymi w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

·         posiada prawo wykonywania zawodu

·         legitymuje się 2-letnim stażem pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat

Przed zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarka/położna jest zobowiązana legitymować się dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego tj. musi posiadać uwierzytelnioną kopię:

·         dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001r.
lub

·         zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne
lub

·         zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment

      lub

·         dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa począwszy od naboru 2012/2013


WYKAZ KIERUNKÓW SPECJALIZACJI (oferowane przez nas są wymienione na stronie głównej)

SPECJALIZACJE dla pielęgniarek:

1.    pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 

2.    pielęgniarstwo chirurgiczne 

3.    pielęgniarstwo geriatryczne 

4.    pielęgniarstwo internistyczne 

5.    pielęgniarstwo onkologiczne

6.    pielęgniarstwo operacyjne

7.    pielęgniarstwo opieki długoterminowej 

8.    pielęgniarstwo opieki paliatywnej

9.    pielęgniarstwo pediatryczne 

10.  pielęgniarstwo psychiatryczne 

11.  pielęgniarstwo ratunkowe 

12.  pielęgniarstwo rodzinne 

13.  ochrona zdrowia pracujących 

SPECJALIZACJE dla położnych:

1.    Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze  

2.    Pielęgniarstwo rodzinne 

SPECJALIZACJE dla pielęgniarek i  położnych:

1.    Pielęgniarstwo epidemiologiczne

2.    Pielęgniarstwo neonatologiczne


Programy kształcenia są dostępne na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.ckppip.edu.pl

Programy kształcenia(Kliknij w logo CKPPiP):


Koszt uczestnictwa w specjalizacji

W każdej dziedzinie można się specjalizować samodzielnie pokrywając koszt kształcenia. OPŁATY za szkolenie są w naszym ośrodku przyjmowane w 15 miesięcznych ratach w okresie trwania szkolenia. Ostateczna kalkulacja ceny jest uzależniona od ilości kandydatów na szkolenie oraz od dziedziny specjalizacji. Szczegółowych informacji o cenach uczestnictwa w specjalizacjach udzielamy telefonicznie lub mailowo.


Tryb kształcenia

Teoria – tryb weekendowy lub zblokowane zajęcia wieczorowe, staże – tryb dzienny , wg harmonogramu. 


Dofinansowania specjalizacji

Na podstawie przepisów regulujących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Minister Zdrowia w porozumieniu z NRPiP ogłasza rokrocznie listę kierunków szkoleń specjalizacyjnych, które zostaną dofinansowane ze środków publicznych. Dofinansowanie jest przedmiotem kilku edycji przetargów do których stają organizatorzy kształcenia i po pozyskaniu w ten sposób dofinansowania ogłaszają nabór na konkretny kierunek specjalizacji.