Szkolenie specjalizacyjne jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1251) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

CZAS TRWANIA szkolenia wynosi ok. 19-20 miesięcy.

Przy posiadaniu uprawnień zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016r., poz.1761) można ubiegać się o zaliczenie fragmentów szkolenia specjalizacyjnego oraz skrócenie czasu trwania specjalizacji. Wniosek w tej sprawie składa się jako załącznik do zgłoszenia. Wniosek rozpatruje komisja kwalifikacyjna i organizator kształcenia.

Po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarka/położna przystępuje do  EGZAMINU PAŃSTWOWEGO, którego organizatorem jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. 

Do  SPECJALIZACJI może przystąpić pielęgniarka/położna, która zgodnie z wymogami zawartymi w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

·         posiada prawo wykonywania zawodu

·         legitymuje się 2-letnim stażem pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat

·         oraz w przypadku niektórych specjalizacji legitymuje się zaświadczeniami o ukończeniu kursów specjalistycznych wskazanych w   programach kształcenia lub ukończy je do zakończenia szkolenia specjalizacyjnego

Ponadto przed zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarka/położna jest zobowiązana legitymować się dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego tj. musi posiadać uwierzytelnioną kopię:

·         dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001r.
lub

·         zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne
lub

·         zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment

      lub

·         dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa począwszy od naboru 2012/2013


 Komunikat - nowelizacja programów kształcenia 


WYKAZ SPECJALIZACJI ORAZ DOSTĘP DO PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

Oznaczono specjalizacje , przed którymi lub w trakcie których należy ukończyć wskazane kursy specjalistyczne

SPECJALIZACJE dla pielęgniarek:

1.    pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki RKO + EKG

2.    pielęgniarstwo chirurgiczne RKO + EKG

3.    pielęgniarstwo geriatryczne RKO + EKG

4.    pielęgniarstwo internistyczne RKO + EKG

5.    pielęgniarstwo onkologiczne

6.    pielęgniarstwo operacyjne

7.    pielęgniarstwo opieki długoterminowej Leczenie ran

8.    pielęgniarstwo opieki paliatywnej RKO

9.    pielęgniarstwo pediatryczne RKO + EKG

10.  pielęgniarstwo psychiatryczne RKO

11.  pielęgniarstwo ratunkowe RKO + EKG + ROK  noworodka

12.  pielęgniarstwo rodzinne RKO + EKG

13.  ochrona zdrowia pracujących RKO

SPECJALIZACJE dla położnych:

1.    Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze  ROK noworodka + Leczenie ran dla położnych

2.    Pielęgniarstwo rodzinne RKO + ROK noworodka

SPECJALIZACJE dla pielęgniarek i  położnych:

1.    Pielęgniarstwo epidemiologiczne

2.    Pielęgniarstwo neonatologiczne


Programy kształcenia (Kliknij w logo CKPPiP):Koszt uczestnictwa w specjalizacji

W każdej dziedzinie można się specjalizować samodzielnie pokrywając koszt kształcenia. OPŁATY za szkolenie są w naszym ośrodku przyjmowane w 15 miesięcznych ratach, których wysokość  waha się od 300,- do 350,- zł  (istnieje możliwość otrzymania częściowej refundacji poniesionych kosztów  od okręgowej izby pielęgniarek i położnych właściwej miejscu zamieszkania na warunkach, które są określane przez każdą Izbę w stosownym regulaminie - patrz Opłaty). Ostateczna kalkulacja ceny jest uzależniona od ilości kandydatów na szkolenie oraz od dziedziny specjalizacji. Szczegółowych informacji o cenach uczestnictwa w specjalizacjach udzielamy telefonicznie lub mailowo.


Tryb kształcenia

Teoria – tryb weekendowy lub zblokowane zajęcia wieczorowe, staże – tryb dzienny , wg harmonogramu. 


Dofinansowania specjalizacji

Na podstawie przepisów regulujących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Minister Zdrowia w porozumieniu z NRPiP ogłasza rokrocznie listę kierunków szkoleń specjalizacyjnych, które zostaną dofinansowane ze środków publicznych. Dofinansowanie jest przedmiotem kilku edycji przetargów do których stają organizatorzy kształcenia i po pozyskaniu w ten sposób dofinansowania ogłaszają nabór na konkretny kierunek specjalizacji. 

Programy specjalizacji aktualnie realizowanych: