Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 2702 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

CZAS TRWANIA każdego kursu – ok. 4 - 5  miesięcy (dłużej jeśli w czasie kursu wypadają święta kalendarzowe i tzw. długie weekendy) 

W RAMACH KAŻDEGO KURSU:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE – zajęcia w trybie weekendowym lub wieczorowym (po 3 dni w tygodniu)

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (staż) – tryb dzienny w wymiarze zgodnym z programem kształcenia

 

Do  kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka/położna, która zgodnie z wymogami zawartymi w art. 71 ust. 2 ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej
(Dz.U. z 2022 poz. 2702 z późn. zm.) tj.:

·         posiada prawo wykonywania zawodu,

·         legitymuje się 6-miesięcznym stażem pracy w zawodzie,

·         oraz w przypadku niektórych kursów legitymuje się zaświadczeniami o ukończeniu kursów specjalistycznych wskazanych w programach
  kształcenia lub ukończy wskazane kursy w trakcie trwania kursu kwalifikacyjnego (wymóg jest określony w programach kształcenia).

      Wymogi dotyczące kursów RKO i EKG nie dotyczą pielęgniarek, które: 
-   są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) 
lub 
-   posiadają dyplom ratownika medycznego 
lub 
-   posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

NAJPOPULARNIEJSZE KURSY KWALIFIKACYJNE 

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek:

  • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 
    RKO + EKG więcej

  • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek  więcej 
  • Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek więcej 
  • Pielęgniarstwo śrosowiska nauczania i wychowania więcej


Kursy kwalifikacyjne dla położnych:

  • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych RKO+ ROK noworodka więcej 
  • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii RKO + EKG więcej
  • Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych więcej

 Programy kształcenia(Kliknij w logo CKPPiP):